Materialen

Hieronder vindt u de materialen die ondersteuning bieden bij het begeleiden van startende leraren.

Het Generiek Inductiearrangement van de regio Oost biedt houvast en inspiratie bij het schrijven van een driejarig inductiearrangement. Dit document is opgesteld met de eerste scholen uit het BSL project in de regio Oost en is daarna gebruikt door vele andere scholen bij het schrijven van hun school-specifieke inductiearrangement. 2016-generiek inductiearrangement

De ICALT is een observatie-instrument dat in kaart brengt hoe het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zich ontwikkelt. Het instrument richt zich op waarneembaar gedrag in de volgende domeinen: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen, aanleren van leerstrategieën en betrokkenheid van leerlingen. ICALT kan worden ingezet in de begeleiding van startende leraren en levert tegelijkertijd waardevolle informatie op voor het landelijke onderzoek naar de ontwikkeling van startende leraren.
Gedragsprotocol voor de getrainde ICALT observator. gedragsprotocol-2015
Handleiding ICALT app. 2015-handleiding ICALT-app
ICALT lesobservatieformulier. ICALT formulier

Vanuit de Universiteit Twente wordt begeleiding en opleiding in Lesson Study aangeboden. Kenmerkend voor Lesson Study is de manier van (samen) werken aan vak- en kennisontwikkeling, waarbij de concrete lesvoorbereiding, uitvoering, live observatie, discussie, herziening en opnieuw uitvoeren centraal staan. Docenten onderzoeken de eigen lespraktijk samen (in een Lesson Study team) met een vakdidacticus. Het gaat dan om het leren van leerlingen, niet om de perfecte les of het functioneren van de docent – het samen verwerven van professionele kennis over vakinhoud en vakdidactiek. 2015-folder lesson study.

Materialen van buiten regio Oost

Vijftien Rotterdamse VO-scholen bundelden van september 2010 t/m april 2011 hun kennis en ervaringen over de begeleiding en maakten samen een uniek Toolboek en een Tooldisc. Deze vindt u hier.

De leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van Wageningen University en Stoas Wageningen|Vilentum Hogeschool voeren hun BSL-project uit samen met 8 (groene) VMBO scholen. Het accent ligt hierbij op een inbedding van inductie in het bredere HRM beleid. Zij ontwikkelden als hulpmiddel hiervoor de Startwijzer. Een belangrijk uitgangspunt van de Startwijzer is  dat het aantrekken en behouden van leraren niet alleen een kwestie is van begeleiding op de werkvloer, maar ook van goede afspraken en ontwikkelmogelijkheden op het niveau van HRM beleid. Meer informatie vindt u hier en de Startwijzer zelf.

Advertenties